Kilian Q. Weinberger

Associate Professor of Computer Science

students


Current Lab Members:
Geoff Pleiss
Felix Wu
Chuan Guo
Eric (Yan) Wang
Ruihan Wu
Yurong You
Varsha Kishore

Former Lab Members:
Gao Huang
Yanyi Liu
Luyu Yang
Lili Meng
Danlu Chen
Shichen Liu
Tianhong Li
Jake Gardner
Quan Zhou
Yu Sun
Nicholas Kolkin
Gabriel Hope
Daniel Sedra
Wenling Wang
Shuang Li
Zhuang Liu
Eddie Xu
Stephen Tyree
Dor Kedem
Wenlin Chen
Matthew Kusner
Yuzong Liu
Ananth Mohan
Minmin Chen